دوشنبه ، 25 آذر ، 1398
حداقل
سرمایه گذاری و تحلیل اقتصادی
  • شناسائی و معرفی بهترین فرصت های سرمایه گذاری در بخش زمین و ساختمان جهت ساخت ، خرید زمین و یا مستغلات و ...

  • ارائه تحلیل های استراتژیک مالی و سرمایه گذاری در بخش زمین و ساختمان

  • ارزیابی جامع مالی و اقتصادی طرحهای سرمایه گذاری در بخش زمین و ساختمان

  • مشاوره تخصصی در خصوص تامین مالی طرح های سرمایه گذاری در بخش زمین و ساختمان

  • جذب سرمایه جهت پروژه ها و طرح های سرمایه گذاری

  • انجام تحلیل های جامع اقتصادی و مالی جهت ارائه بهترین پیشنهادات به سرمایه گذاران و یا مالکان در خصوص نحوه سرمایه گذاری، نحوه بهره برداری از دارائی ها و ....

  • تهیه گزارشات جامع مالی و اقتصادی در بخش زمین و ساختمان در کشور