دوشنبه ، 25 آذر ، 1398
حداقل
امور زمین، اخذ مجوزات و امور ثبتی
  • اخذ مجوزات مرتبط با شهرداری ها و یا سایر سازمانهای مرتبط اعم از مجوز تعیین کاربری، خرید و یا افزایش تراکم ساختمان، دستور نقشه ، پروانه ساختمان، پایان کار ساختمان و...
  • امور ثبتی و ملکی شامل تجمیع ، تفکیک و افراز اراضی متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی، صورت مجلس تفکیکی و اخذ اسناد مالکیت اراضی و یا واحد های ساختمانی و ..
  • خدمات مرتبط با ارزش گذاری اراضی و املاک و مستغلات
  • ارائه خدمات مرتبط با توسعه و ایجاد ارزش افزوده بر روی اراضی و یا املاک به افراد حقیقی و یا حقوقی

  • ارائه خدمات مرتبط با توسعه ...