دوشنبه ، 25 آذر ، 1398
حداقل
بهره برداری و نگهداری

تدوین و اجرای برنامه های راهبردی مربوط به راه اندازی، بهره برداری و نگهداری پروژ ه های ساختمانی

 

( تجاری ، مسکونی ، اداری ) شامل :

 

الف) مدیریت نگهداری و تعمیرات پروژه :

 

  • جمع آوری و مطالعه قراردادهای پروژه و تنظیم ماتریس مسئولیت ها و تقویم های مربوط به تعهدات فروشندگان و پیمانکاران
  • جمع آوری، تنظیم و یکپارچه سازی چک لیست ها، دستورالعمل هاو کلیه موارد مرتبط با نگهداری پروژه
  • جمع آوری، تنظیم و یکپارچه سازی چک لیست ها، دستورالعمل هاو کلیه موارد مرتبط با تعمیرات پروژه
  • مدیریت بر خدمات فروشندگان و پیمانکاران جهت انجام امور نگهداری
  • مدیریت بر خدمات فروشندگان و پیمانکاران جهت انجام امور تعمیرات

ب) مدیریت برانجام امور خدمات و حراست پروژه :

 

  • مدیریت برانجام خدمات خدماتی پروژه
  • مدیریت برانجام خدمات حراست پروژه

ج) تدوین و اجرای برنامه راهبردی راه اندازی و افتتاحیه آزمایشی و نهایی ( مراکز تجاری )

 

د) راهبری تحویل واحدها به مشتریان ، برگزاری مجامع عمومی و تحویل مشاعات

 

ه) برگزاری رویدادهای نمایشگاهی، همایش ها ، و بهره برداری تبلیغاتی از فضاها و سطوح عمومی

ی) ارائه خدمات پس از فروش