دوشنبه ، 25 آذر ، 1398
حداقل
تحقیقات بازار

در سطح کلان :

  • بررسی شرایط بازار زمین و ساختمان در سطح کشور ، شهر و یا مناطق مورد نظر و پایش پارامترهای موثربربازار مذکور ، ارائه گزارشات تحلیلی دوره ای شناخت بازار

در سطح خرد :

  • تهیه گزارشات جامع تحقیقات بازار در خصوص پروژه ها و یا فرصت های سرمایه گذاری معرفی شده ، از طریق بررسی علمی عوامل تاثیر گذار و تحلیل محیط بیرونی و درونی و ارائه بهترین راه حل های ممکن به کارفرما